Logo-18
Xếp hạng Nhân vật Môn phái Chức trách Level %Exp
TuÞn Cái Bang Khí công 120 6.3%
Ben Ma Giáo Khí công 119 0%
Ýìng_Uyên Cái Bang Khí công 118 92.8%
No.4 Minh_Feeling Cái Bang Hoàn hảo 118 54.3%
No.5 zamilsteel Thiếu Lâm Cận chiến 118 10.6%
No.6 OHO Ma Giáo Cận chiến 117 87.9%
No.7 SSSSSS Cái Bang Hoàn hảo 117 29.8%
No.8 C3 Lục Lâm Hoàn hảo 117 11.6%
No.9 Hý_Truìc Thiếu Lâm Cận chiến 117 4.8%
No.10 BaÒoAn Cái Bang Hoàn hảo 117 0%
No.11 Huanger Ma Giáo Cận chiến 116 90.3%
No.12 [R]emyMartin Lục Lâm Cận chiến 116 79.3%
No.13 DuSoLinh Võ Đang Cận chiến 116 76%
No.14 Baìn_Trinh Bí Cung Hoàn hảo 116 51%
No.15 C4 Ma Giáo Hoàn hảo 116 46.2%
No.16 fatz Lục Lâm Cận chiến 116 10.3%
No.17 Versace Ma Giáo Cận chiến 115 55%
No.18 -L_L- Cái Bang Khí công 115 47%
No.19 --SHARK-- Thiếu Lâm Khí công 115 30.4%
No.20 -MaFia- Ma Giáo Hoàn hảo 115 21.4%
No.21 ngheongheo Thiếu Lâm Hoàn hảo 115 16.9%
No.22 ___BA___ Ma Giáo Khí công 115 0.4%
No.23 -Hãìc-ÐiêÒu- Lục Lâm Cận chiến 114 80.6%
No.24 CoiXuong Ma Giáo Khí công 114 75.8%
No.25 2B2 Cái Bang Hoàn hảo 114 71.3%
No.26 Pe_Hien Ma Giáo Khí công 114 57.8%
No.27 Pk_OneOne Thiếu Lâm Hoàn hảo 114 27.3%
No.28 ---Papa--- Ma Giáo Hoàn hảo 114 23.9%
No.29 Tuyêìt-Nhý Bí Cung Cận chiến 114 22%
No.30 BeìÞTiêÌuPhu Cái Bang Hỗ trợ 114 17.3%
No.31 TiêÒu-VuÞ Ma Giáo Cận chiến 114 6.5%
No.32 bachbach Cái Bang Hỗ trợ 114 1.5%
No.33 HuyêÌnAnh Cái Bang Khí công 113 77.5%
No.34 __DinhThien_ Thiếu Lâm Cận chiến 113 64.7%
No.35 -Papa- Ma Giáo Hỗ trợ 113 63.4%
No.36 QuyÌnh-Kool Ma Giáo Cận chiến 113 59.1%
No.37 Peugoet2008 Võ Đang Hoàn hảo 113 30.4%
No.38 [6]BaÒn_Môòc Thiếu Lâm Cận chiến 113 26.8%
No.39 thatcong Cái Bang Hoàn hảo 113 10.9%
No.40 -0_0- Cái Bang Hoàn hảo 113 10.8%
No.41 call-girl Võ Đang Cận chiến 113 8.8%
No.42 [2]-QuaÒTaòò Ma Giáo Hoàn hảo 113 2.2%
No.43 ™Á_ÐuÌ_Phê™ Lục Lâm Hoàn hảo 113 1.8%
No.44 C1 Lục Lâm Hoàn hảo 112 85%
No.45 -Whisky- Võ Đang Cận chiến 112 82.8%
No.46 Rose Ma Giáo Khí công 112 56%
No.47 K6 Bí Cung Hoàn hảo 112 54.2%
No.48 _Buddha_ Thiếu Lâm Hỗ trợ 112 38.5%
No.49 bisovol Ma Giáo Hoàn hảo 112 24.3%
No.50 Bi Thiếu Lâm Hỗ trợ 112 22.6%
No.51 ZangHo Ma Giáo Hoàn hảo 112 22.4%
No.52 SýMêGaìi Thiếu Lâm Khí công 112 15.3%
No.53 BachHao Lục Lâm Cận chiến 112 14.9%
No.54 eng Ma Giáo Khí công 112 12.7%
No.55 VâìnThiên Ma Giáo Cận chiến 112 6.6%
No.56 -[S]at_Chim Võ Đang Hỗ trợ 112 0.2%
No.57 dakken Cái Bang Hoàn hảo 111 79.2%
No.58 ky_Uc9d Lục Lâm Hoàn hảo 111 74.1%
No.59 Ken[] Ma Giáo Hoàn hảo 111 71.4%
No.60 Shark-Nuk Võ Đang Hoàn hảo 111 69.7%
No.61 Kim Ma Giáo Hoàn hảo 111 68.7%
No.62 TrýõngVôKyò™ Võ Đang Hoàn hảo 111 55.7%
No.63 __LamNguyet_ Cái Bang Hỗ trợ 111 51.9%
No.64 -LyìMaòcSâÌu Ma Giáo Hoàn hảo 111 39.5%
No.65 NhiepPhong Võ Đang Cận chiến 111 35.1%
No.66 _Song_ Ma Giáo Hoàn hảo 111 33%
No.67 U_Me Lục Lâm Cận chiến 111 32.9%
No.68 Beginning Bí Cung Cận chiến 111 31.5%
No.69 two_eyes Ma Giáo Cận chiến 111 22.4%
No.70 0an-HôÌn Lục Lâm Cận chiến 111 22.3%
No.71 Phúc-Khoát Ma Giáo Khí công 111 22.1%
No.72 ™Trai™ Lục Lâm Cận chiến 111 21.3%
No.73 »Hãìç·Mi굫 Võ Đang Cận chiến 111 15.3%
No.74 Yuihatano Lục Lâm Hỗ trợ 111 11.1%
No.75 Ba_3_Beo Cái Bang Khí công 111 10.7%
No.76 Newbie Ma Giáo Hoàn hảo 111 7.6%
No.77 LeechVD Võ Đang Hỗ trợ 111 7.3%
No.78 Thach--Sanh Thiếu Lâm Cận chiến 111 4.2%
No.79 123321 Cái Bang Hoàn hảo 111 3.4%
No.80 [K]-_-[K] Võ Đang Khí công 111 1%
No.81 SieuBuff Lục Lâm Cận chiến 111 0%
No.82 ™Minh-Châu™ Võ Đang Hoàn hảo 110 96.2%
No.83 __ThanhDanh_ Thiếu Lâm Hoàn hảo 110 82.9%
No.84 »¶v¶ô_¶Phâòt Thiếu Lâm Khí công 110 81.4%
No.85 ™--Meò-™ Ma Giáo Khí công 110 78.1%
No.86 Thiêìu_ò¶Lâm Thiếu Lâm Hỗ trợ 110 75.9%
No.87 Býõìm-Thâm Lục Lâm Hỗ trợ 110 73.3%
No.88 BoyZone Ma Giáo Khí công 110 65.6%
No.89 -Hunter[BG]- Ma Giáo Cận chiến 110 62.3%
No.90 CharonIV Ma Giáo Khí công 110 60.3%
No.91 [S]ong Ma Giáo Hỗ trợ 110 55.9%
No.92 hoang--son Lục Lâm Hoàn hảo 110 51.2%
No.93 __LangMa___ Võ Đang Cận chiến 110 49.4%
No.94 zZGaiBanZz Ma Giáo Hoàn hảo 110 42.6%
No.95 Liean Bí Cung Hoàn hảo 110 42.4%
No.96 ---[T]--- Võ Đang Hoàn hảo 110 41.6%
No.97 Kia-Sedona Lục Lâm Hoàn hảo 110 37.3%
No.98 bachcottinh Ma Giáo Cận chiến 110 36.3%
No.99 OK-MEN Ma Giáo Hỗ trợ 110 25.9%
No.100 Lanh-Han Cái Bang Hoàn hảo 110 25.9%