Logo-18
Xếp hạng Nhân vật Môn phái Chức trách Level %Exp
IlllI Ma Giáo Khí công 190 21%
ThaoBinh Ma Giáo Khí công 188 73.8%
HãìcKyÌLân Bí Cung Cận chiến 187 54%
No.4 Go-Gao Ma Giáo Khí công 183 82.8%
No.5 2BMG Ma Giáo Khí công 183 31.9%
No.6 HoÒaPhuòng Ma Giáo Khí công 183 18.8%
No.7 Bee Ma Giáo Cận chiến 183 6.2%
No.8 -Chien1588- Lục Lâm Cận chiến 182 22.7%
No.9 q[-_-]p Ma Giáo Hỗ trợ 181 77%
No.10 AKaKua Lục Lâm Cận chiến 181 76.1%
No.11 MyD Ma Giáo Cận chiến 181 62.4%
No.12 Tây_CuôÌng Ma Giáo Khí công 181 61.6%
No.13 LangMa Lục Lâm Cận chiến 181 38%
No.14 [Y]eu-[T]inh Cái Bang Cận chiến 181 37.6%
No.15 Nhiep-Phong Võ Đang Cận chiến 181 35.6%
No.16 Famcôcô Cái Bang Khí công 181 28.1%
No.17 []Miìttõðâòu Ma Giáo Cận chiến 181 7.9%
No.18 GiHa Cái Bang Khí công 181 7.5%
No.19 DraGiun Ma Giáo Khí công 181 6.2%
No.20 [My] Ma Giáo Khí công 181 5.5%
No.21 BCChuong Bí Cung --- 181 5.2%
No.22 KittySunny Võ Đang Hoàn hảo 181 5%
No.23 Gold Ma Giáo Cận chiến 181 4.2%
No.24 ThachCo Bí Cung --- 181 3.5%
No.25 Miyazaki Võ Đang Cận chiến 181 3.4%
No.26 shaoxu Thiếu Lâm Khí công 181 2.6%
No.27 BLK_Buff Lục Lâm Hỗ trợ 181 2.3%
No.28 Bich-Phuong Lục Lâm Cận chiến 181 2.2%
No.29 ___EVIL___ Bí Cung --- 181 1.9%
No.30 HuyêÌnVuÞ Võ Đang Hỗ trợ 181 1.8%
No.31 WhiteCloud Võ Đang Cận chiến 181 1.7%
No.32 Chu Võ Đang Khí công 181 1.6%
No.33 UngLong Cái Bang Khí công 181 1.6%
No.34 _____X_____ Võ Đang Cận chiến 181 1.5%
No.35 Anh Thiếu Lâm Khí công 181 1.4%
No.36 SG-Dance Ma Giáo Cận chiến 181 1.3%
No.37 MeÌo Bí Cung Cận chiến 181 1.3%
No.38 QuyenVuong Võ Đang Hoàn hảo 181 1.2%
No.39 TamTaoHoa Võ Đang Cận chiến 181 1%
No.40 HoaMaThan Ma Giáo Khí công 181 1%
No.41 123rt Ma Giáo Cận chiến 181 0.7%
No.42 ong_gia Ma Giáo Hoàn hảo 181 0.7%
No.43 thaicuc Cái Bang Cận chiến 181 0.5%
No.44 XXXplus Võ Đang Cận chiến 181 0.5%
No.45 DMC Lục Lâm Cận chiến 181 0.5%
No.46 thoithaidoi Ma Giáo Khí công 181 0.3%
No.47 111111 Ma Giáo Hỗ trợ 181 0.3%
No.48 Craiyon Lục Lâm --- 181 0.2%
No.49 TINI Võ Đang Cận chiến 181 0.2%
No.50 BoiBoi02 Bí Cung --- 181 0.1%
No.51 bachho Lục Lâm Hỗ trợ 181 0.1%
No.52 ThuongLong Lục Lâm Cận chiến 181 0.1%
No.53 25MG Ma Giáo Hỗ trợ 181 0.1%
No.54 GaÌ Bí Cung Hỗ trợ 181 0.1%
No.55 alo Ma Giáo Hoàn hảo 181 0.1%
No.56 DanhTaoDi Lục Lâm Cận chiến 181 0.1%
No.57 KiMoChiiiiii Bí Cung Hoàn hảo 181 0.1%
No.58 aKaKuaa Võ Đang Khí công 181 0.1%
No.59 -ThanhLong- Thiếu Lâm Cận chiến 181 0%
No.60 BoiBoi Bí Cung Hoàn hảo 181 0%
No.61 buftb Ma Giáo Hỗ trợ 181 0%
No.62 MinhT Ma Giáo Hỗ trợ 181 0%
No.63 h5556 Lục Lâm Hoàn hảo 181 0%
No.64 [HoSanSan] Cái Bang Khí công 181 0%
No.65 AkaKuaaa Bí Cung Hỗ trợ 181 0%
No.66 Hý-Truìc Thiếu Lâm Cận chiến 181 0%
No.67 ___V___ Lục Lâm Hoàn hảo 181 0%
No.68 TiêÒu_Siêu --- --- 181 0%
No.69 2btb Ma Giáo Hoàn hảo 181 0%
No.70 ThanhNguyen Võ Đang Cận chiến 181 0%
No.71 Mr-Meo Cái Bang Cận chiến 181 0%
No.72 25252525 Ma Giáo Hoàn hảo 181 0%
No.73 j20pro Võ Đang Hỗ trợ 181 0%
No.74 LaHan19 Thiếu Lâm Cận chiến 181 0%
No.75 Gia-Nguyen Ma Giáo Hỗ trợ 181 0%
No.76 Van-Kiep-Sau Võ Đang Khí công 181 0%
No.77 [M]y-[N]han Bí Cung Cận chiến 181 0%
No.78 Linh__Nhi --- --- 181 0%
No.79 Tha´m-Tuyê´t Bí Cung Cận chiến 181 0%
No.80 23232 Ma Giáo Cận chiến 181 0%
No.81 3333sss11 --- --- 181 0%
No.82 Oiko Cái Bang Hoàn hảo 181 0%
No.83 nhatlong Ma Giáo Cận chiến 181 0%
No.84 Kwon Ma Giáo Hỗ trợ 181 0%
No.85 UpdateNew Võ Đang Khí công 181 0%
No.86 nul Lục Lâm Cận chiến 181 0%
No.87 23331231232 --- --- 181 0%
No.88 HitoKiri --- --- 181 0%
No.89 Massiu Võ Đang Hỗ trợ 181 0%
No.90 2bb Cái Bang Hoàn hảo 181 0%
No.91 Anh3t --- --- 181 0%
No.92 TLK --- --- 181 0%
No.93 buftbLL Lục Lâm Hỗ trợ 181 0%
No.94 buftbBC Bí Cung Hỗ trợ 181 0%
No.95 matday Ma Giáo Khí công 181 0%
No.96 -[N]ight- Võ Đang Cận chiến 181 0%
No.97 Duyen --- --- 181 0%
No.98 gsdfgdsg Thiếu Lâm Cận chiến 181 0%
No.99 phucma Thiếu Lâm Hoàn hảo 181 0%
No.100 minhthanh_ Võ Đang Cận chiến 181 0%