Logo-18
Xếp hạng Nhân vật Tiền trong người Tiền trong kho TỔNG CỘNG
CLGT 163,564,566 0 163,564,566
EmlaAi 68,699,555 0 68,699,555
DuongTang 61,502,702 0 61,502,702
No.4 -Phantom- 49,310,932 632,392 49,943,324
No.5 GhetLaGiet 49,930,158 0 49,930,158
No.6 Kiss__ 45,778,652 0 45,778,652
No.7 TankBC 39,951,537 0 39,951,537
No.8 Coi 35,668,117 0 35,668,117
No.9 SanDoTot 35,294,170 0 35,294,170
No.10 -Sieu_Nhan-- 33,507,532 0 33,507,532
No.11 [T]hien[K]im 33,200,274 0 33,200,274
No.12 DecemberHH 32,026,708 0 32,026,708
No.13 LyMacZau 31,663,267 0 31,663,267
No.14 LucKyFarm 31,622,012 0 31,622,012
No.15 AmHoNuong 30,767,686 0 30,767,686
No.16 HungBa 30,065,186 0 30,065,186
No.17 sSsHeyLsSs 29,855,793 0 29,855,793
No.18 APU 27,250,159 0 27,250,159
No.19 Thai][Lee 27,113,393 0 27,113,393
No.20 Ben 25,727,326 0 25,727,326
No.21 DaoBaoNhat 24,691,350 0 24,691,350
No.22 KIM-YEN 2,082,227 22,080,000 24,162,227
No.23 Tieu_Thuong 24,043,700 0 24,043,700
No.24 TV 2,412 23,059,012 23,061,424
No.25 TuấnAnh 1,562 23,059,012 23,060,574
No.26 KhoaiLang 0 23,059,012 23,059,012
No.27 ]][[o-o]][[ 0 23,059,012 23,059,012
No.28 TruongVoKy 0 23,059,012 23,059,012
No.29 TikTok 0 23,059,012 23,059,012
No.30 NăngJooz 22,765,731 0 22,765,731
No.31 []-ALITA-[] 132,784 22,080,000 22,212,784
No.32 HAICON 28,117 22,080,000 22,108,117
No.33 ALITA 0 22,080,000 22,080,000
No.34 KOA 0 22,080,000 22,080,000
No.35 AMA 0 22,080,000 22,080,000
No.36 ACE 0 22,080,000 22,080,000
No.37 AAA-- 0 22,080,000 22,080,000
No.38 []--ACE--[] 0 22,080,000 22,080,000
No.39 LISAONE 0 22,080,000 22,080,000
No.40 UNSYON 0 22,080,000 22,080,000
No.41 AHJDIU 0 22,080,000 22,080,000
No.42 COCOCOCO 0 22,080,000 22,080,000
No.43 MOTCON 0 22,080,000 22,080,000
No.44 Hoa_Long 21,087,329 0 21,087,329
No.45 Huy-Rare 19,079,234 0 19,079,234
No.46 Than_Gio 18,950,171 0 18,950,171
No.47 Krimy 18,862,277 0 18,862,277
No.48 [DiepVan] 18,546,434 0 18,546,434
No.49 HồLinhNhi 18,255,066 0 18,255,066
No.50 Cherry 15,690,400 0 15,690,400
No.51 Gia_Khanh 15,410,736 0 15,410,736
No.52 MrBinh 15,222,599 0 15,222,599
No.53 Puma 15,142,567 0 15,142,567
No.54 -BCD- 14,180,015 0 14,180,015
No.55 Vietnew 14,135,739 0 14,135,739
No.56 MeoConUSau 13,948,519 0 13,948,519
No.57 ThichThongAs 4,993,415 8,800,000 13,793,415
No.58 Pume 13,761,501 0 13,761,501
No.59 Strike_Back 13,053,175 0 13,053,175
No.60 PC 12,889,198 0 12,889,198
No.61 PiCaLor 12,781,541 0 12,781,541
No.62 [C]hen-[Y]ue 7,900,707 4,123,224 12,023,931
No.63 -TaSay- 11,062,030 0 11,062,030
No.64 oio 10,803,195 0 10,803,195
No.65 SunNy 10,749,482 0 10,749,482
No.66 x-Mamen-x 10,290,900 0 10,290,900
No.67 _Đại_Uy_ 9,409,301 0 9,409,301
No.68 DanFam9Hieu 9,348,524 0 9,348,524
No.69 bong_bong 9,060,357 0 9,060,357
No.70 KMaoTaTon 9,009,945 0 9,009,945
No.71 TamKa 90,238 8,800,000 8,890,238
No.72 DepTrai 16,713 8,800,000 8,816,713
No.73 Test000 0 8,800,000 8,800,000
No.74 BốGià 847,152 7,856,149 8,703,301
No.75 Covid-19 8,673,683 0 8,673,683
No.76 SuaChuaBaVi 8,502,654 0 8,502,654
No.77 White_Rose 8,315,147 0 8,315,147
No.78 KuRi 8,314,539 0 8,314,539
No.79 NgoC91 1,237,142 7,000,000 8,237,142
No.80 KGB 8,218,484 0 8,218,484
No.81 Lukaku 8,161,470 0 8,161,470
No.82 MaTăng 110,799 7,856,149 7,966,948
No.83 1993 109,735 7,856,149 7,965,884
No.84 45454 502 7,856,149 7,856,651
No.85 Famr 0 7,856,149 7,856,149
No.86 Gái-Già 7,803,488 0 7,803,488
No.87 Tra_Xanh 7,715,286 0 7,715,286
No.88 kunsel 515,534 7,000,000 7,515,534
No.89 Emkun 442,151 7,000,000 7,442,151
No.90 NgOc 296,304 7,000,000 7,296,304
No.91 Anhkun 1,500 7,000,000 7,001,500
No.92 1-QuaChuoi-9 6,684,134 0 6,684,134
No.93 _Tra_Dao_ 6,555,551 0 6,555,551
No.94 XianJan 6,270,227 0 6,270,227
No.95 zzMaMieu01zz 6,110,144 0 6,110,144
No.96 Daisy 5,040,738 1,021,825 6,062,563
No.97 BachLong 5,895,010 0 5,895,010
No.98 Lucky-Star 1,901,362 3,904,289 5,805,651
No.99 Khanh_Tung 5,795,526 0 5,795,526
No.100 Jin_zz 513,275 5,254,245 5,767,520