Logo-18
BachVânPhi 126
NeverDie 126
December-HH 126
No.4 -Legendary- 126
No.5 DaiNhatGan 126
No.6 Mèo_Mả 126
No.7 QuyHonMa 126
No.8 LýMacSầu 126
No.9 HipHop 126

--Tượng-- 38,541
LýMacSầu 36,304
iBronzeV 35,235
No.4 Mèo_Mả 32,466
No.5 Tom 28,466
No.6 NeverDie 28,103
No.7 December-HH 23,866
No.8 --Mã-- 21,212
No.9 Nhược™ 19,760

HipHop 200,277,395
---ChiPi--- 185,579,470
[A]nh[T]hư 92,487,474
No.4 DepTrai 80,753,115
No.5 Be-Na 74,816,148
No.6 Johan 57,911,235
No.7 test1111 50,087,372
No.8 3khia 48,452,260
No.9 IBaRaKi 39,910,765

Mèo_Mả 8,386
--Tượng-- 8,171
Tom 6,614
No.4 --Mã-- 5,750
No.5 LýMacSầu 5,703
No.6 Gà_Đồng 5,585
No.7 NeverDie 5,473
No.8 [A]nh[T]ú 4,991
No.9 KGB-— 4,753