Logo-18
BachVânPhi 126
NeverDie 126
December-HH 126
No.4 -Legendary- 126
No.5 DaiNhatGan 126
No.6 Mèo_Mả 126
No.7 QuyHonMa 126
No.8 LýMacSầu 126
No.9 HipHop 126

--Tượng-- 38,541
LýMacSầu 36,336
iBronzeV 35,235
No.4 Mèo_Mả 32,466
No.5 Tom 28,466
No.6 NeverDie 28,103
No.7 December-HH 24,046
No.8 --Mã-- 21,212
No.9 Nhược™ 19,760

---ChiPi--- 185,579,470
HipHop 149,381,076
Be-Na 110,861,544
No.4 [A]nh[T]hư 92,771,616
No.5 DepTrai 80,753,115
No.6 Johan 57,911,235
No.7 test1111 50,087,372
No.8 RyoJin 41,304,181
No.9 IBaRaKi 39,910,765

Mèo_Mả 8,386
--Tượng-- 8,171
Tom 6,614
No.4 LýMacSầu 5,763
No.5 --Mã-- 5,750
No.6 Gà_Đồng 5,585
No.7 NeverDie 5,473
No.8 [A]nh[T]ú 4,991
No.9 KGB-— 4,747